Kräv folkomröstning om Slussen nu!

Sten Nordins landmärke på Slussen

Sten Nordins landmärke på Slussen

Bild Eva Lindgren.
Sten Nordin vill bygga ett landmärke över sig själv som politiker-utan att ta hänsyn till folkviljan.

nyaslussen foto Eva Lindgren

nyaslussen foto Eva Lindgren

Ska makthavarna få göra hur de vill mot folkets vilja?
Gör din röst hörd och protestera. Kräv en folkomröstning om Nya slussen nu!
Underteckna namninsamlingen med kravet att vi ska folkomrösta om Slussen.

Visste du att Katarinahissen är äldre en Eiffeltornet, och var den konstruktionslösning som gav upphovet till Eiffeltornet. Tänk om man i Paris ville ändra Eiffeltornet eller miljön däromkring!
[emailpetition id=”1″]

 


FAKTA OM SLUSSEN I STOCKHOLM.
Detta dokument kommer från föreningen bevara Slussen.
En jämförande studie mellan Slussen idag och Nya Slussen.
Funktioner och kvalitéer
Platsen
Idag är Slussen en genial trafikknut vilande på det ursprungliga näset mellan Södermalm och
Gamla Stan, med lager av platsens liv bevarade från begynnelsen.
Med Nya Slussen får vi på näsets plats strömmande vatten, med sluss och kajer som inte
klarar världshavets snabba höjning längre än ca 60 av de 100 år, som nya anläggningar är
dimensionerande för.
Utsikten
Idag har Slussen fria vyer, med ett från Södermalmstorg obrutet panorama över Riddarfjärden,
Gamla Stan och Saltsjön.
Med Nya Slussen kapas Södermalmstorg utefter Stadsmuséets norra fasad av Hornsgatans
breda förlängning. Resten av torget splittras av 3 spetsiga, speglande glashus. Av det obrutna
panoramat återstår ingenting och de fria vyerna reduceras till ett par smala siktlinjer.
Biltrafik
Idag har Slussen en modern, flexibel och snillrik trafiklösning där trafikflöden från sex olika
riktningar sammanstrålar. Planskilda korsningar formade som klöverblad gör det möjligt att ta
sig vidare i valfri riktning utan köer.
Med Nya Slussen får vi en omodern, oflexibel och ofunktionell trafiklösning dimensionerad för
dagens 30 000 fordon per dygn men, utan möjlighet att färdas i alla de riktningar vi kan idag.
Det kommer att resultera i antingen onödig dubbelkörning på Skeppsbron efter u-sväng vid
Slottsbacken eller rundkörning runt Gamla Stan.
Kollektivtrafik
Idag har Slussen kortast möjliga byten för kollektivresenärer med Nacka-Värmdöbussarnas
och Saltsjöbanans terminaler belägna nära T-banan.
I Nya Slussen sprängs bussterminalen in i Katarinaberget med golvnivån 4 meter under
havsytan. Nacka- Värmdöborna får 3 gånger längre gångavstånd vid byte till T-bana respektive
innerstadsbussar och 4 gånger högre nivåskillnad än i dag. Restiden förlängs med 40 timmar
per resenär och år. Bergrummet har endast en gemensam tunnel för in- och utfart ca 300
meter lång. Detta innebär stor risk för människors säkerhet. Vid en bussbrand eller explosion
får räddningsmanskapet stora svårigheter att undsätta. Enligt statistiken brinner 1 buss av 100.
Saltsjöbanans terminal flyttas 100 meter österut, vilket innebär 100 meter längre gångavstånd.
Innerstadsbussar
Idag har Slussen plats för ersättningsbussar vid T-banestopp samt möjlighet att vända dessa
runt Södermalmstorg, plats för uppställning av 5 bussar i reserv och plats för taxistation.
Med Nya Slussen finns ingen plats för ersättningsbussar och ingen plats för uppställning av en
trasig buss. För att vända måste alla bussar runda Gamla Stan eller Gustav Adolfs torg. Ingen
plats finns för taxistation.
Gående och cyklister
Idag har Slussen många säkra och bekväma färdvägar för gående och cyklister på avstånd
från biltrafik och utan stopp samt med en medellutning på 3° – 4,3°.
Med Nya Slussen får gående och cyklister obekväma och farliga färdvägar. Antingen tätt intill
8-filig motortrafik på nya bron med medellutning 5.7° eller bilfritt på kajplanet, men där lever
man farligt. Vid de nya T-baneentréerna korsas gång- och cykelbanor på ett oberäknerligt och
farligt sätt. På nya bron från Södermalmstorg utmed T-banan och på den branta
anslutningsrampen till Söder Mälarstrand, korsar dubbelriktade gång- och cykelbanor varandra
med stor kollisionsrisk.
Över slussportarnas broar ska dagligen 31 000 gående och 8 500 cyklister passera till och från
arbetet. Vid slussning då en bro i taget öppnas ca 8-10 minuter kommer täta köer att bildas.
De värsta sommar- och höstveckorna kan slussning pågå oavbrutet. Vill man passa en tid får
man välja en annan väg. För att gående ta sig från kajplanet till Södermalmstorg, finns en hiss
inne i en byggnad som förhoppningsvis är öppen. Alternativet är att gå uppför en trappa hög
som ett 3-våningshus.
Framkomlighet.
Idag har Slussen måttliga stigningar mellan de olika höjdnivåerna som underlättar
framkomligheten för rörelsehindrade och synskadade.
Med Nya Slussens brantare stigning, trappor, gång- och cykelbanor samt slussning, försvåras
framkomligheten för rörelsehindrade och synskadade.
Lokaler.
Idag har Slussen ca 17 000 kvm lokalyta för service, handel och kultur som med enkla
åtgärder går att utöka.
Med Nya Slussen blir lokalytan ca 19 000 kvm.
Torghandel.
Idag har Slussen plats för torghandel på Rysstorget med högt läge ovanför trafiken på
Katarinavägen.
Med Nya Slussen kommer torghandeln att exponeras för buller, damm och avgaser, då
Rysstorget omgärdas av både trafiken på Katarinavägens förhöjda nivå och Hornsgatans trafik
Vatten
Idag har Slussen kapacitet att avbörda Mälaren med maximalt 300 m3/s av de 800 m3/s som
Mälarens totala avbördning uppgår till. Genom att öppna Polhemsslussen och sprida
avtappningen genom flera nya kulvertar, samt öka avtappningen genom slussarna i Södertälje
och Hammarby höjs kapaciteten betydligt. Kostnader för att hindra erosionsskador skulle då
elimineras vid stora vårflöden nedströms Slussen på kajkonstruktioner, bottnar och stränder.
Med Nya Slussen ökas avtappningen genom Slussen närmare 5 gånger till 1400 m3/s av de
2000 m3/s som Mälarens totala avbördning ska uppgå till. Avtappningens storlek genom
Södertälje och Hammarby slussar ökas inte nämnvärt. Den kraftigt ökade avtappningen
genom Slussen som är av Dalälvens storlek, medför förutom erosionsskador även att
bottensediment och giftigt slam virvlar upp och förorenar Saltsjöns vatten långt ut i skärgården.
Föreningen Bevara Slussen
bevaraslussen@gmail.com

Från Fåfängan
Så här såg Slussen ut på 1790-talet sedd från Mälarsidan. Akvarellerad etsning, Elias Martins skola. Foto: RAÄ
Fotograf okänd, år okänt. T.h foto från 1922 eller 1904.
Fotograf okänd, år okänt. T.h foto från 1922 eller 1904.
Fotograf okänd, år okänt. Foto från 1922 eller 1904.
Fotograf okänd, år okänt. Foto från 1922 eller 1904.
Fotograf okänd, år okänt. Foto från 1922 eller 1904.
Slussen med gamla Katarinahissen omkring 1910
Tunnelbanan vid Slussen 1944
Ryssgården med stadsmuseet
Slussen, ritades av Tage William-Olsson, och invigdes den 15 oktober 1935.
Foto Eva Lindgren
Visning av arkitektmodellen. Foto Eva Lindgren 2010
triptyk
GÖSTA GUSTAVSON (1931-2008) var född och bosatt i Stockholm.
GÖSTA GUSTAVSON (1931-2008) var född och bosatt i Stockholm.
GÖSTA GUSTAVSON (1931-2008) var född och bosatt i Stockholm. "Slussen", olja på duk, 120 x 120 cm
GÖSTA GUSTAVSON "Utsikt över Strömmen", olja på duk, 20x25 cm
GÖSTA GUSTAVSON "Utsikt över Strömmen", olja på duk, 20x25 cm
Utställt Överkikaren detalj
Utställt Överkikaren detalj
Sven Erixson: ”Självporträtt med utsikt mot Slussen”, 1932. Foto: EBBE CARLSSON, GÖTEBORG KONSTMUSEUM
Gideon Börje, "Från Slussen i storm" 1918
Maj Bring. Utsikt från Katarinavägen mot Gamla Stan - Stockholm Olja på duk.5 x 65 cm.1920 –
Maj Bring: "Snälltåget söderut", 1923. Foto: MODERNA MUSEET
Maj Bring. Utsikt över Stockholm från Mosebacke, olja på duk, 54 x 65 cm, 1930.
Vera Nilsson, Gamla Slussen, u.å, 79 x 88
Emil Hellbom, Gamla stan från Söder -
Hilding Linnqvist, sommarnatt 1924, 107 x 90
Inga Möllerberg, Slussen, 1947
Sven Olov Ehrén "Slussen" träsnitt
Sven Olov Ehrén "Slussen" träsnitt
Sven Olov Ehrén "Slussen" träsnitt
Sven Olov Ehrén "Slussen" träsnitt
Sven Olov Ehrén "Slussen" träsnitt
DALLA-SANTA, PIETRO ANTONIO ERNST. Akvarell. Sign 1978
Bo Larsson grafiskt blad ” Slussen”, serigrafi , 2007
Leif Åbjörnsson Söder – Blick mot Slussen, 50 x 61 cm
SJÖHOLM, CHARLES, olja på duk, sign u.å
Visualisering nya slussen
Visualisering nya slussen
Visualisering nya slussen
Visualisering nya slussen
Slussen utsikten efter ombyggnaden!
Visning av arkitektmodellen. Foto Eva Lindgren 2010
Mot Slussen. Foto Eva Lindgren 2010
Visning av arkitektmodellen. Foto Eva Lindgren 2010
Visning av arkitektmodellen. Foto Eva Lindgren 2010
Visning av arkitektmodellen. Vyn från Hornsgatan. Foto Eva Lindgren 2010
Visning av arkitektmodellen. Foto Eva Lindgren 2010
Visning av arkitektmodellen. Foto Eva Lindgren 2010
Visning av arkitektmodellen. Foto Eva Lindgren 2010
Visning av arkitektmodellen. Foto Eva Lindgren 2010
Visning av arkitektmodellen. Foto Eva Lindgren 2010
Visning av arkitektmodellen. Foto Eva Lindgren 2010
Visning av arkitektmodellen. Foto Eva Lindgren 2010
Visning av arkitektmodellen. Foto Eva Lindgren 2010
Visning av arkitektmodellen. Foto Eva Lindgren 2010
Landstingshuset ett annat bygge som stal all utsikt!. Foto Eva Lindgren 2010
Hornsgatan. Foto Eva Lindgren 2010
Från Fåfängan
Description

Konstnärernas uppfattning om Slussen är mer som en kärleksförklaring men väger lika tungt som försvar för den nuvarande konstruktionen.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Whatever. Eva Lindgren skriver om det.