Realismen som konstriktning

Jean-François Millet, The Gleaners, 1857

Jean-François Millet, The Gleaners, 1857

Realism som stil eller rörelse måste skiljas från ”realism” som en term för att beskriva en mycket exakt, detaljerad och återgivning av utseendet på scener och objekt.
Realism i denna senare bemärkelse kallas även naturalism, mimesis eller illusionism.
Realismen finns under många perioder, och är till stor del en fråga om teknik och utbildning, och undvikande av stilisering.
Realismen blir särskilt tydligt i tidigt nederländskt måleri av Jan van Eyck och andra konstnärer på 1500-talet.
Den sortens ”realism” används ofta för att skildra exempelvis änglar med vingar, som inte var något konstnärerna någonsin hade sett i verkliga livet.
Courbet målade ofta konstgjorda och historiska scener helt realistiskt.

Det är valet och behandlingen av ämnet som definierar riktningen, snarare än noggrann uppmärksamhet på visuella utseenden.

I allmänhet visade realisterna vardagliga ämnen och situationer och försökte skildra individer i alla samhällsklasser.
Klassisk idealism och romantisk känslosamhet och drama undveks.
Simpla eller stökiga delar av verkligheten jämnas inte över eller utelämnas inte.
Social realism betonar skildring av arbetarklassen och behandlar dem med samma allvar som andra klasser i konsten.
Realism som undvikande av förkonstling, vid behandling av mänskliga relationer och känslor var också ett mål för riktningen realism.

Som en konströrelse var Realismen  en reaktion mot vad sågs som den artificiella romantiken.
Realismen leds av Courbet i Frankrike.
Den spred sig över Europa och var inflytelserik under resten av århundradet och framåt.
Inom måleriet blev det allt mindre vanligt och användbart som en term för att definiera konstnärlig stil.
Efter ankomsten av impressionismen och senare rörelser som sänkte vikten av noggranna illusionistiska penseldrag
kom ofta hänvisningar helt enkelt till användandet av en mer traditionell och tätare måleristil.
Realismen har använts som beteckning för ett antal senare rörelser och trender inom konst,
några där noggrann illusionistisk representation, såsom Fotorealism och andra återgivningar av ”realist” -ämnen i en social bemärkelse, eller försök till båda.
Realist rörelsen
Realist rörelsen började i mitten av 1900-talet som en reaktion på romantiken och historiemåleriet.
Till förmån för skildringar av ”riktiga” livet använde de realistiska målarna vanliga arbetare,
vanliga människor i vanliga miljöer som bedriver verklig verksamhet som ämne för sina verk.
Dess främsta exponenter är Gustave Courbet, Jean-François Millet, Honoré Daumier och Jean-Baptiste-Camille Corot.

Enligt Ross Finocchio, vid Institutionen för europeiska målningar vid Metropolitan Museum of Art,
använde realisterna opretentiösa detaljer för att visa förekomsten av vanligt samtida liv,
detta sammanfaller med den samtidiga naturalistiska litteraturen Émile Zola, Honoré de Balzac, och Gustave Flaubert.

Socialrealism, en senare internationell konströrelse, hänvisar till det arbete som målare, grafiker, fotografer och filmare
skapar som drar uppmärksamhet till de vardagliga förhållanden hos arbetarklassen och de fattiga, och som är kritiska till
de sociala strukturer som upprätthåller dessa förhållanden.
Medan rörelsens konstnärliga stilar varierar från land till land, används nästan alltid en form av beskrivande eller kritisk realism.

Socialrealism bör inte förväxlas med socialistiska realismen, den officiella sovjetiska konstform som
institutionaliserats av Joseph Stalin 1934 och antogs senare av allierade kommunistpartierna världen över.

Realismen inom litteraturen 1830-1860, samtida med den industriella revolutionen

En av de tidigaste förekomsterna av termen realism i den nutida betydelsen är i Mercure français du XIXe siècle in (1826)
i vilken ordet används för att beskriva en doktrin som baseras på att man inte ska imitera tidigare konst utan i stället
använda naturen och det samtida livet som förebild.
Realismen inom litteraturen är nära förknippad med liberalismen.
Realismens rötter kan i England spåras tillbaka till författare som Defoe och Richardson.
I Sverige räknas Fredrika Bremer, Carl Jonas Love Almqvist och Erik Gustaf Geijer till de realistiska prosaförfattarna.
Klasskillnaderna var på den här tiden mycket stora och många författare skrev om just detta.
1848 skrev Karl Marx och Friedrich Engels det Kommunistiska manifestet.

Naturalismen

Naturalismen är en radikalare form av realism som använde sig av manifest för hur litteratur skulle skrivas
Émile Zola skrev ett manifest om sin litterära naturalism – i skriften Den experimentella romanen (Le Roman expérimental) från 1880
i vilken han talar för införandet av naturvetenskapliga metoder i romanen.
Enligt skriften ska författaren sätta upp förutsättningar för karaktärerna och sedan skriva romanen
som ett experiment över vad som händer utifrån dessa förutsättningar.

Tags: , , , , , , , , , , ,

Whatever. Eva Lindgren skriver om det.