SVEA RIKES LAG-Kräv folkomröstning om Slussen NU!

Slussen, detaljplanen, Mark o miljödomstolen

Glashuset @ foto Eva Lindgren

Svea RIKES LAG har åter en gång dömt till fördel för de rika. Nacka Tingsrätt Mark och Miljödomstol fattade den 12-12-12 beslutet att  NYA SLUSSENs detaljplan hävs på grund av att Glashusets lokaler kommer att förlora i värde när utsikten skyms av ett parallellt husbygge. I skyddsbestämmelserna för Glashuset anges att byggnaden inte får rivas och att glasfasaden mot norr inte får förvanskas. Resultatet av domstolens beslut är ju bra – men motiveringen till beslutet tycker jag är lite märklig, med tanke på att över 225 privatpersoner och nästan lika många företag och organisationer med hundratals personer bakom sig, överklagat. Alla dessa klaganden har man avvisat. Hur ska medborgarna någonsin kunna driva sin sak när besluten fattas på dessa grundvalar?? Domstolen har till exempel tillbakavisat till Berit Bergqvists talan, där hon anfört att statistiken har redovisats felaktigt, med en ”olaglig” förhöjning av marknivån, den långa byggtiden, de ekonomiska oredovisade åtagandena, samt förstörelsen av naturtillgångar.

Vidare har man tillbakavisat Föreningen Södermalmsparkernas Vänners yrkande, där de påpekar att glashusen (de ännu ej byggda) skymmer kulturmiljön och raderar planstrukturen. Gamla Stan Sällskapet har påpekat att länsstyrelsen inte prövat frågan gällande ekonomiska kostnader och fördelar, och att det kan innebära skenande kostnader som vid byggandet av Norra länken. Och så vidare. Alla dessa kloka bra synpunkter har man struntat i. Endast det faktum att Glashusets lokaler förlorar i värde har haft betydelse enligt lagboken! Ja jag säger då det!!

Demokrati????

Citat från riksdagens egen hemsida: ”All offentlig makt i Sverige utgår från folket och riksdagen är folkets främsta företrädare. Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i vårt land. Svenska folket väljer vart fjärde år 349 personer som ska företräda dem i riksdagen. Riksdagens uppgifter är att stifta lagar, besluta om skatter och bestämma statens budget. Riksdagen granskar också regeringen och de statliga myndigheterna. Dessutom har riksdagen stort inflytande på utrikespolitiken.”

Sten Nordin har överklagat domen! Det ska kosta skattebetalarna ännu fler miljoner innan detta är färdigt!

21 mars 2013.

Länge var projektet med överklagandet av Mark & Miljödomstolens avslag av planerna på NYA SLUSSEN hemligstämplat i Stadshuset, men idag kom nyheten om vad som varit i görningen.
Sten Nordin har mutat ägaren av Glashuset!
Med skattebetalarnas pengar!
Ägaren av glashuset, mer eller mindre får, gratis, tomten framför om man bara låter planerna på NYA SLUSSEN gå igenom!
Svea RIKES lag har talat igen, med skattebetalarnas pengar kan man tydligen handskas hur man vill, även tysta själva folkviljan!

September 2013.
NYA Slussens plan godkändes denna gång av mark och milödomstolen och Sten Nordin får sin vilja igenom, med hjälp av utbetalande av skattemedel. Mutor? Ska då inte folkviljan kunna stoppa denna marodör?

KRÄV en folkomröstning NU! Vi börjar samla underskrifterna för folkomröstning om SLUSSEN nu! Skriv under här!
[emailpetition id=”1″]

 

22/1 2015

Skrev igår till uppdrag granskning och bad dem syna politikerna i sömmarna gällande SLUSSEN och eventuell bestickning.
De inblandade har ju alla hållit samma kurs-emot folkviljan, så jag anar ugglor i mossen.
Kanske någon på UGredaktionen orkar åka till Stockholm och syna politikerna.
Hoppas på det.

Så här skrev jag till Uppdrag Granskning:

Hej.

Såg programmet om Österåkers kommun och deras pampar.

Jättebra att ni tog upp det.

Borde inte politikerna och domarna runt NYA SLUSSEN granskas på samma sätt.

Här har ju Sten Nordin lovat miljontals kronor i lättnad om exempelvis Glashuset går med på att låta bygget ske, han har använt skattemedel 

för att bekosta olika kampanjer, överklaganden etc.

Skulle vara intressant att veta om det inte faktiskt är så att alltihop redan är sålt, marken, byggrätter osv för flera år sedan, då jag sett kontrakt på det för ett par år sedan

via VISMA, se nedan.

I så fall är ju folkviljan helt ställd åt sidan och de försöker nu bara rädda sina ansikten.

Reglerna för mutor och bestickning regleras i brottsbalken samt i marknadsföringslagen och de syftar bland annat till att värna om allmänhetens förtroende för myndighetens verksamhet och främja sund konkurrens i samhället samt objektiv tjänsteutövning.

Mutbrott begås när en arbets- eller uppdragstagare tar emot mutor, begär eller inte tackar nej till en otillbörlig förmån i syfte att låta sig påverkas till att på ett eller annat sätt gynna den som lämnar den otillbörliga förmånen. (löfte om att behålla sitt välbetalda politikerjobb kan ju gå in här i dessa arbetslöshetstider)

Bestickning är att lämna, utlova, eller erbjuda en otillbörlig förmån till arbets- eller uppdragstagare. Även att acceptera en begäran från en arbets- eller uppdragstagare om att få en otillbörlig förmån betraktas som bestickning. 

MVH Eva LindgrenPastedGraphic-3 PastedGraphic-2 PastedGraphic-1 PastedGraphic-4PastedGraphic-4

PastedGraphic-3 PastedGraphic-4 PastedGraphic-1 PastedGraphic-2PastedGraphic-1PastedGraphic-2

Tags: , , , , , , , ,

Whatever. Eva Lindgren skriver om det.